Praca u podstaw

Głównym celem projektu ,, Ponadnarodowa mobilność uczniów” o numerze przedsięwzięcia

2020-1-PMU-3300  i tytule ,, Praca u podstaw – podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu’’ jest wyrównanie szans uczestników poprzez zmianę ich postawy mentalnej i perspektywy patrzenia na własny rozwój, jak również wiary we własne możliwości. O ile uczenie się przez całe życie i inwestowanie w siebie jest niezbędne dla odniesienia sukcesu we współczesnym świecie , to jest ono uwarunkowane odpowiednią postawą mentalną i przekonaniami.

Cele szczegółowe projektu to:

- otwarcie naszych uczniów na inne kultury i odmienność występujące w obrębie wspólnej rodziny europejskiej, zwiększenie ich świadomości kulturowej i poziomu komunikacji międzykulturowej

-wzmocnienie wśród młodzieży postawy otwartości i tolerancji

-wzmocnienie tożsamości uczestników, jako obywateli Unii Europejskiej

- zwiększenie zaangażowania uczniów w życie szkoły i lokalnej społeczności

-zwiększenie wiedzy o funduszach europejskich , w szczególności  Europejskim Funduszu Społecznym i Po Wer wśród lokalnej społeczności i zachęcenie innych szkół do realizacji projektów międzynarodowych