Powiat Suwalski (beneficjent) wraz z niżej wymienionymi partnerami przedsięwzięcia zakończył realizację projektu/operacji pt. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Celem operacji było:

Zabezpieczenie obszarów LSR objętych formami ochrony przyrody przed degradacją przez nieukierunkowany ruch turystyczny w dolinie Rospudy i poprawa jakości infrastruktury turystycznej tego obszaru poprzez odnowienie części szlaków turystycznych oraz wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego doliny Rospudy do popularyzacji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Czas wdrażania – 18 miesięcy. W ramach operacji zrealizowano następujące działania:

 • Odnowiono oznakowanie dwóch szlaków rowerowych: "Do Świętego Miejsca" (dł. 21,2 km, Dowspuda – Młynisko - Dowspuda) i "Fortyfikacje Pozycji Granicznej" (dł. 64 km, Dowspuda – Bolcie, gm. Wiżajny);

Wspólnie z Nadleśnictwem Szczebra, Powiat Suwalski odnowił szlaki turystyczne znajdujące się na terenie realizacji operacji. Odnowione zostało zarówno oznakowanie malowane na drzewach jak również oznakowanie na słupkach. Uzupełniono brakujące słupki oraz tabliczki z oznakowaniem. Wymianę słupków realizowano z zastosowaniem innowacyjnego materiału ekologicznego, do którego produkcji użyto wyłącznie tworzyw pochodzących z recyklingu (tworzywa sztuczne i metale). Materiał gwarantuję trwałość, wysoką odporność na warunki atmosferyczne, a ponadto w przeciwieństwie do powszechnie używanej stali, nie powinien być obiektem kradzieży.

 • Zrealizowano promocję obszarów chronionych oraz odnowionych szlaków turystycznych poprzez:
  • wykonanie panoramy lotniczej VR, tj. aplikacji na PC i urządzenia mobilne zawierającej panoramy sferyczne wykonane z różnych wysokości (500 m - 1,6 m nad ziemią), w różnych rozdzielczościach (15000 - 200 mln pikseli);

Panorama dostępna jest pod adresem: panorama.suwalski.pl

Wykonana panorama jest kompleksowym opracowaniem wizualnym prezentującym walory przyrodnicze i krajobrazowe powiatu suwalskiego i Doliny Rospudy. Połączenie panoram lotniczych wykonanych na różnych wysokościach z opisami i galeriami fotografii z wybranych ciekawy punktów na opracowanej trasie, tworzy kompleksowy spacer wirtualny. Tego typu nowoczesne narzędzia promocji i informacji są efektywną formą komunikacji z turystami, ponieważ gwarantują szeroką dostępność na różnych urządzeniach oraz łatwość odtworzenia z każdego miejsca w kraju i na świecie.

 • wydanie dwóch typów kalendarzy;

Powiat Suwalski w ramach niniejszego działania wydał kalendarze trójdzielne oraz kalendarze wielostronicowe na rok 2021 i 2022. Oba kalendarze zawierają fotografie prezentujące walory przyrodnicze obszaru Pojezierza Suwalsko –Augustowskiego, w szczególności dziedzictwo przyrodniczo kulturowe Doliny Rospudy. Dystrybucją kalendarzy zajmuje się Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz w mniejszym zakresie partnerzy projektu.

 • inicjatywy dodatkowe w zakresie ochrony środowiska, w tym:
  • piknik edukacyjno-rekreacyjny nad Rospudą, w tym wycieczka rowerowa i piesza z przewodnikami turystycznymi, spływ kajakowy, zajęcia animacji dla dzieci;

Celem przedsięwzięcia było promowanie szlaków turystycznych w dolinie Rospudy, popularyzowanie obszarów chronionych na tym terenie i integracja mieszkańców regionu z tym terenem. Organizatorzy zapewnili różnego rodzaju atrakcje: od spływu kajakowego, wycieczkę rowerową po pieszą wędrówkę z przewodnikiem turystycznym.

Grupa I uczestników udała się na spływ kajakowy na trasie Małe Raczki – Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą, Grupa II udała się na wycieczkę rowerową z przewodnikiem turystycznym na trasie: Małe Raczki – Raczki – Dowspuda – Jaśki – Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą - miejsce pikniku. Grupa III udała się  wycieczkę pieszą z przewodnikiem turystycznym z miejsca pikniku do Uroczyska Święte Miejsce nad Rospudą i powróciła na miejsce pikniku.

W drugiej części wydarzenia, po powrocie wszystkich grup z wycieczek, zorganizowane zostało ognisko integracyjne, podczas którego przygotowano mały konkurs wiedzy o obszarach chronionych i szlakach turystycznych doliny Rospudy z upominkami (m. in. gadżety projektowe oraz kalendarz trójdzielny na 2022 rok), a dla najmłodszych uczestników zorganizowano różne gry i zabawy.

 • akcja sprzątania szlaków przedmiotowego obszaru z udziałem uczniów ze szkół z terenu powiatu suwalskiego

Akcja sprzątania szlaków była zaplanowana jako wydarzenie jednodniowe i przeprowadzona została w okresie 16-18 czerwca 2021 roku. Całościowe działania odbywały się na odcinku od Gminy Raczki do Gminy Przerośl oraz we fragmencie Gminy Wiżajny (w ok. trójstyku granic). Ogółem udział wzięło 130 uczestników. Do akcji przystąpiły szkoły z terenu powiatu suwalskiego, z obszaru realizacji projektu, tj. z terenu gmin przez które przebiegają odnawiane powiatowe szlaki turystyczne:

 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie
 • Szkoła Podstawowa w Przerośli
 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach
 • Zespół Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Raczkach sprzątała teren gminy 23 czerwca br. a Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie 12 czerwca br. Odbiór zebranych śmieci przeprowadziły gminne firmy, jako wsparcie tej akcji i efekt dobrej współpracy pomiędzy samorządami. Organizację wydarzenia wsparło również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”.

Operacja była realizowana w partnerstwie z:

 • Nadleśnictwem Szczebra
 • Suwalską Organizacją Turystyczną
 • Zespołem Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.