Dowspuda, dnia 19 lutego 2018 r.

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Powiat Suwalski 16-400 Suwałki ul. Świerkowa 60 NIP: 844-20-81-910 Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca, Dowspuda 9 16-420 Raczki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.strona internetowa: www.zsdowspuda.pl Telefon: 87 568 51 03   Faks: 87 568 51 06

2. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika, remoncie wejścia głównego i bocznego do budynku szkoły oraz remoncie dwóch klatek schodowych.

2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

3) Zamawiający wskazuje, że roboty budowlane będą wykonywane w budynku, w którym prowadzony będzie proces nauczania co oznacza, że należy tak zorganizować roboty aby nie zachodziła konieczność zamykania całego budynku.

 

3. Termin wykonania zamówienia: wszystkie roboty budowlane należy wykonać w terminie do dnia 30 kwietnia 2018r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu remontów budynków użyteczności publicznej – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, co najmniej 2 remonty budynków użyteczności publicznej w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia. Do oferty należy załączyć wykaz robót wykonanych przez wykonawcę, określający rodzaj robót, termin wykonania, wartość robót i podmiot na rzecz, którego roboty były wykonywane (w wykazie należy podać nazwę i adres podmiotu, telefon i adres poczty elektronicznej).

2) Brak zadłużenia w bieżącym opłacaniu podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne. Do oferty należy załączyć oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek na ZUS.

 

5. Kryteria oceny ofert: jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%.

6. Termin składania ofert oraz sposób sporządzenia oferty:

 

7. Wszelkich informacji na temat prowadzonego postępowania udziela Marek Klekotko Kierownik Gospodarczy

Szkoły telefon 87 568 51 03.

 

8. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór zawarty jest w załączniku do zapytania.

9. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

 

 

 

Załączniki:

1. Formularz oferty.

2. Wzór umowy.

3. Przedmiary i kosztorysy ofertowe.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz oferty

Wzór umowy

 

Przedmiary i kosztorysy ofertowe

 - kosztorys ofertowy chodnik200218-1

 - kosztorys ofertowy klatki_schodowe_200818-1

 - kosztorys ofertowy_wejscia_zewnetrzne200218-1