Ogłoszenie

z dnia 30 marca 2021roku.

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie zaprasza do składania ofert cenowych na : Dostawa drewna opałowego wraz z transportem w 2021 roku na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Dowspudzie w ogólnej ilości 893 mp.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: strona internetowa

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego – Zapytanie ofertowe

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, krajowy numer identyfikacyjny 97502000000000, Dowspuda 10  , 16-420  Raczki, woj. Podlaskie ,                   tel. 0-87 5685 103,            e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,        faks 0-87 5685 106.
Adres strony internetowej (URL): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.4) KOMUNIKACJA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest : Zapytanie ofertowe 

 www.zsdowspuda.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa drewna opałowego wraz z transportem w 2021 roku na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Dowspudzie w ogólnej ilości 893 mp.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy i usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ):

1. Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV 03410000-8 - drewno, CPV 60100000-9–usługi w zakresie transportu drogowego.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewna opałowego na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Dowspudzie.

 3. Drewno opałowe wraz z transportem w ilości 893 mp /metrów przestrzennych/, drewno liściaste i iglaste: 400 mp – olsza S2a, 213 mp- dąb S2a, 90 mp - sosna S2a, 190 mp– świerk S2a.

4. Drewno nie może być spróchniałe.

5. Drewno o jak najniższej wilgotności /nie więcej niż 45%/ powinno być o długości 90 - 100cm, a grubość szczap musi mieścić się w granicach od 10 do 30 cm i ułożone w stosach.

6. Transport drewna w ilości 893 mp do Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 034130000-8
Dodatkowe kody CPV: 601000000-9

II.6) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie
 
data zakończenia: 2021-07-31

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw drewna o ilości 800 mp. (metrów przestrzennych) każda.

III.2) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU  POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO :

1)     Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

 III.4) INNE DOKUMENTY 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji o wyborze Wykonawcy ,Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

90,00

Termin płatności

10,00


V.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

V.1.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2021-04- 07godzina: 10:00,
V.1.2) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu).

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (dot. przesłanek wykluczenia z postępowania).

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 – Projekt umowy.

Załącznik nr 7 – oświadczenie RODO