Dowspuda, dnia 19 lutego 2018 r.

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Powiat Suwalski 16-400 Suwałki ul. Świerkowa 60 NIP: 844-20-81-910 Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca, Dowspuda 9 16-420 Raczki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.strona internetowa: www.zsdowspuda.pl Telefon: 87 568 51 03   Faks: 87 568 51 06

 

2. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika, remoncie wejścia głównego i bocznego do budynku szkoły oraz remoncie dwóch klatek schodowych.

2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

3) Zamawiający wskazuje, że roboty budowlane będą wykonywane w budynku, w którym prowadzony będzie proces nauczania co oznacza, że należy tak zorganizować roboty aby nie zachodziła konieczność zamykania całego budynku.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Ogłoszenie nr 520316-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

Zespół Szkół im. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie: Dostawa drewna opałowego w 2018 roku na potrzeby kotłowni
Zespołu Szkół w Dowspudzie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Czytaj więcej (Zdjęcia)...