Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)
– dalej RODO,

informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie jest Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, reprezentowany przez dyrektora szkoły, pod adresem: Dowspuda 10, 16-420 Raczki, tel.: 87 568 51 03, fax: 87 568 51 06,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

2. Dane osobowe są przetwarzane w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
w następujących celach:

 

a) w celu realizacji przez Zespół Szkół ustawowych zadań publicznych. Szkoła przetwarza dane na podstawie przepisów odnoszących się ściśle do funkcjonowania oświaty. Przede wszystkim są to: Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenia do ww. ustaw, np. rozporządzenie
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej. Szkoła w ramach określonych tymi przepisami może przetwarzać dane osobowe: uczniów i ich opiekunów prawnych, np. rodziców, nauczycieli, innych niż nauczyciele pracowników pedagogicznych, pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkole, osób niebędących nauczycielami – asystentów nauczycieli, wolontariuszy itp.;

 

b) w celu zawarcia umowy, jej wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto;

 

c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia socjalnego i społecznego;

 

d) w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, o ile osoba, której dane dotyczą jest niezdolna do wyrażenia zgody;

 

e) w celach archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych;

 

f) w innych celach na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

3. Dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie mogą być przetwarzane w określonych warunkach również przed podmioty realizujące zadania na rzecz Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie na podstawie odrębnych umów oraz podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.

 

4. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

5. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca
w Dowspudzie przysługuje prawo żądania od Administratora: dostępu do treści jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w uzasadnionych przepisami przypadkach.

 

6. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

8. Podanie danych osobowych jest:

 

a) w zakresie realizacji ustawowych zadań publicznych – wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia stosownego postępowania przewidzianego przepisami prawa, zmierzającego do realizacji żądania określonego w podaniu/wniosku, a konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie podania/wniosku bez rozpoznania;

 

b) w celu zawarcia i realizacji umowy – warunkiem zawarcia umowy, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;

 

c) w przypadku innych celów – na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tego celu.

 

9. Dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

10. Dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie będą przechowywane:

 

a) w zakresie realizacji zadań publicznych – przez okres niezbędny do realizacji tych zadań oraz okres określony przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi;

 

b) w zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

 

c) do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, jeżeli to przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody (jednakże należy pamiętać, że prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

11. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół
im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Krzyżewska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Zespołu Szkół
im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, Dowspuda 10, 16-420 Raczki.