Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych oraz, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

(Wyciąg z załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku

i załącznika nr 1 do do zarządzenia Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku )

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej  oraz do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05 - 18.06.2019 r.

do godz. 16:00

12.07 - 19.07.2019 r.

godz. 16:00

8.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty

21.06 - 25.06.2019 r.

do godz. 16:00

X

9.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, związanych z ustaleniem okoliczności, oraz spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach o których mowa w art. 20f ust. 7 ustawy o systemie oświaty

do 4.07.2019 r.

do 5.08.2018 r.

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5.07.2019 r.

o godz. 10:00

08.08.2019 r.

o godz. 10:00

11.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie , o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe

do 8.07.2019 r.

godz. 16:00

 

do 9.08.2019 r.

godz. 16:00

12.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 10.07.2019 r.

godz. 16:00

16.08.2019 r.

do godz. 16:00

13.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2019 r.

o godz. 10:00

19.08.2019 r.

o godz. 10:00

14.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

12.07.2019 r.

do godz. 14:30

19.08.2019 r.

do godz. 14:30