Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I branżowej szkoły I stopnia

(Wyciąg z załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 14 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku)

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  oraz do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

07.05 - 22.06.2018 r.

do godz. 15:00

do 17.07.2018 r.

godz. 15:00

2.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia

po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w Lp. 1

po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w Lp. 1

9.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 25.06.2018 r.

do godz. 15:00

X

10.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i do branżowej szkoły I stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

do 26.06.2018 r.

do 23.07.2018 r.

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.07.2018 r.

o godz. 10:00

09.08.2018 r.

o godz. 10:00

12.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 12.07.2018 r.

godz. 15:00

10.08.2018 r.

do godz. 15:00

13.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13.07.2018 r.

o godz. 10:00

13.08.2018 r.

o godz. 10:00

14.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

13.07.2018 r.

do godz. 14:30

13.08.2018 r.

do godz. 14:30