ZARZĄDZENIE NR 2/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 25 stycznia 2022 roku

 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

 

§1

 Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim:

  1. do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach – stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia – stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia;
  3. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący Załącznik nr 3 do zarządzenia;
  4. na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 4 do zarządzenia;
    oraz
  5. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 5 do zarządzenia.

 §2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Bata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty
/podpisany cyfrowo/

ZAŁĄCZNIKI

zalacznik-nr-1_2022-23_4lo-5t-bs1

zalacznik-nr-2_2022-23_branzowa-szkola-ii-stopnia

zalacznik-nr-3_2022-23_szkola-policealana

zalacznik-nr-4_2022-23_4lo-dla-doroslych

zalacznik-nr-5_2022-23_sp-dla-doroslych

WYCIĄG

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

3.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00.

od 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

X

12.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy 3, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 13 lipca 2022 r.

do 4 sierpnia 2022 r.

 

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy 3 w związku z § 11bab ust. 3 pkt 1 rozporządzenia 4

do 20 lipca 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.

 

14.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 lipca 2022 r. o godz. 10.00

16 sierpnia 2022 r.

o godz. 10.00

 

15.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa odpowiednio w art. 134 ust. 1 pkt 2-6 ustawy 3

od 16 maja 2022 r. do 13 lipca 2022 r.

od 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r.

 

16.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego, o którym mowa odpowiednio w art. 134 ust. 1 pkt 2-6 ustawy 3

od 21 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

od 16 sierpnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

 

17.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

1 sierpnia 2022 r.

o godz. 10:00

22 sierpnia 2022 r.

o godz. 10:00

 

18.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.30

22 sierpnia 2022 r.

do godz. 14:30

 

19.

Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

2 sierpnia 2022 r.

23 sierpnia 2022 r.

 

20.

Możliwość wystąpienia - rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego - do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, o którym mowa w art. 158 ust. 6 ustawy 3 w związku z § 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzenia 4

do 4 sierpnia 2022 r.

do 25 sierpnia 2022 r.

 

21.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, o którym mowa w art. 158 ust. 7 ustawy 3 w związku z § 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzenia 4

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

22.

Możliwość wniesienia - przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego -

odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 8 ustawy 3 w związku z § 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzenia 4

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

23.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 9 ustawy 3 w związku z § 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzenia 4

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

1 - Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą rozpocząć się w pierwszym powszednim dniu lutego.

2 – Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub próby sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 9-11.

3 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

4 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.