OGŁOSZENIE

 Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie posiada w sprzedaży Mieszankę zbożową.

Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły na adres:

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie,
Dowspuda 10,

16-420 Raczki.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:
- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax
- oferowaną ilość oraz cenę netto za 1 kg zboża będącego w sprzedaży.  

                                                                          

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87-5685085

Ogłoszenie

z dnia  30 marca 2021roku.

    Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie zaprasza do składania ofert cenowych na : Dostawa drewna opałowego wraz z transportem w 2021 roku na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Dowspudzie w ogólnej ilości 893 mp.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Zamieszczanie ogłoszenia: strona internetowa

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego – Zapytanie ofertowe

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Czytaj więcej (Zdjęcia)...