OGŁOSZENIE

 Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie posiada w sprzedaży Mieszankę zbożową.

Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły na adres:

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie,
Dowspuda 10,

16-420 Raczki.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:
- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax
- oferowaną ilość oraz cenę netto za 1 kg zboża będącego w sprzedaży.  

                                                                          

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87-5685085

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie posiada w sprzedaży pszenżyto w ilości 14 t

Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły na adres:

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, Dowspuda 10, 16-420 Raczki.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:

- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax,

- oferowaną ilość oraz cenę netto za 1 kg zboża będącego w sprzedaży.  

 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87-5685085

 Dowspuda: 06.04.2021 r.

 OGŁOSZENIE

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie informuje, że posiada do sprzedaży:

Trylinka zwykła szara  sześciokątna   z demontażu o grubości 14 cm w ilości ok. 1500 szt.  -  w cenie min. 1,00 zł netto za 1 szt.

  Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły  do dnia 15.04.2021 r. na adres:

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

Dowspuda 10,

16-420 Raczki.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Ogłoszenie

z dnia  30 marca 2021roku.

    Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie zaprasza do składania ofert cenowych na : Dostawa drewna opałowego wraz z transportem w 2021 roku na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Dowspudzie w ogólnej ilości 893 mp.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Zamieszczanie ogłoszenia: strona internetowa

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego – Zapytanie ofertowe

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie 16-420 Raczki ogłasza ustny przetarg na dzierżawę szklarni z przeznaczeniem na szklarniową produkcję warzyw w Dowspudzie.

1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę szklarni o powierzchni 450 m2 na działalność związaną z produkcją warzyw w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

2. Cena wywoławcza za okres dzierżawy wynosi 2 000,- zł brutto.

3. Okres dzierżawy - 01.03.2021r. do 30.09.2021r.                                                                                            

4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Istotne warunki umowy:

a) szklarnia o powierzchni 450 m2 będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wynajęta na czas określony: od 01.03.2021r. do 30.09.2021r.,

b) Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia szklarni, będącej przedmiotem przetargu, Dzierżawcy w celu prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami Zespołu Szkół w Dowspudzie,

c) czynsz dzierżawny, będzie płatny na podstawie wystawionej faktury w terminie zapłaty 14 dni od wystawienia faktury. Faktury będą wystawiane:

- w ostatnim dniu roboczym miesiąca  maja 2021r. w wysokości 500 zł

- w ostatnim dniu miesiąca lipca 2021r. pozostałą kwotę

d) Dzierżawca na własny koszt dokona niezbędnych napraw

e) po ustaniu okresu dzierżawy, Dzierżawca zwróci przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2021r. o godzinie 1030 w biurze Kierownika Pracowni Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół w Dowspudzie.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie zastrzega prawo do odwołania przetargu.

8. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać u Kierownika Pracowni Szkolenia Praktycznego  Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie lub telefonicznie 87 5685085.

Dowspuda, dn. 11.02.2021r.

 

 

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie posiada w sprzedaży:

 • owies w ilości 6 t w cenie 0,50 zł netto za 1 kg 
 • pszenżyto w ilości 14 t w cenie 0,65 zł netto za 1 kg

Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły na adres:

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

Dowspuda 10,

16-420 Raczki.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:

- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax,

- oferowaną ilość oraz cenę netto za 1 kg zboża będącego w sprzedaży.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87-5685085

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ KONIA

I. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

Dowspuda 10

16-420 Raczki

pow. Suwałki

fax: 87-5685106

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie sprzedającego w dniu 20.10.2020 r. o godz. 11.00.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawanego konia:

Konia będącego przedmiotem przetargu można obejrzeć w obiekcie Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie w dniach 14-19.10.2020 r. od godz. 8.00 do godz. 13.00 (w dni robocze).

Informacji dotyczących prowadzonego postępowania udzielają:

Pan Józef Poźniak, telefon 87-5685085

IV. Dane dotyczące sprzedawanego konia:

1. Imię: KLAN.

2. Rasa: polski koń zimnokrwisty.

3. Płeć: ogier.

4. Data urodzenia: 22.04.2017 r.

5. Maść: gniada.

V. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:

- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax,

- oferowaną cenę netto za konia objętego przedmiotem przetargu (sprzedający doliczy obowiązujący podatek VAT).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

Dowspuda 10, 16-420 Raczki

Na kopercie powinien znajdować się napis: „Oferta na zakup konia”.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz.9.00 – 14.00 nie później niż do dnia 20.10.2020 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

VI. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu.

VII. Inne informacje:

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie przyjmuje oferty na wykonanie usługi związanej ze sprzętem zboża kombajnem z powierzchni 18,44 ha wg poniższego zestawienia:

 • pszenżyto – 12,34 ha w m. Dowspuda
 • owies – 3,50 ha w m. Dowspuda
 • mieszanka zbożowa – 2,60 ha w m. Dowspuda
 1. Termin wykonania usługi przewiduje się na 27.07.2020r. do 20.08.2020r.                        i uzależniony będzie od warunków atmosferycznych zezwalających na wykonanie usługi.
 2. W przypadku uzasadnionym przez wykonawcę, że wykonanie świadczenia usługi rolniczej nie było możliwe w terminie z przyczyn obiektywnych i niezależnych od wykonawcy, tzn. w przypadku sił wyższych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, zamawiający ma prawo przedłużyć termin wykonania świadczenia usługi rolniczej.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, 16-420 Raczki, w sekretariacie Szkoły do dnia 20.07.2020r. do godz.1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2020r. o godz. 1210.
 4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
 • cenę bez podatku VAT (netto)
 • należny podatek VAT
 • cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto)
 1. Jedynym kryterium wyboru oferty spośród ważnych ofert jest najniższa cena brutto.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie posiada w sprzedaży:

 • pszenżyto 7,6 t w cenie 650 zł/t netto
 • mieszanka zbożowa 1,5 t w cenie 800 zł/t netto
 • jęczmień 3,3 t w cenie 800 zł/t netto

                                                                         

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87-5685085

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie 16-420 Raczki ogłasza ustny przetarg na dzierżawę szklarni z przeznaczeniem na szklarniową produkcję warzyw w Dowspudzie.

1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę szklarni o powierzchni 450 m2 na działalność związaną z produkcją warzyw w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

2. Cena wywoławcza za okres dzierżawy wynosi 2 000,- zł brutto.

3. Okres dzierżawy - 02.03.2020r. do 30.09.2020r.                                                                                                               

4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Istotne warunki umowy:

a) szklarnia o powierzchni 450 m2 będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wynajęta na czas określony: od 02.03.2020r. do 30.09.2020r.,

b) Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia szklarni, będącej przedmiotem przetargu, Dzierżawcy w celu prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami Zespołu Szkół w Dowspudzie,

c) czynsz dzierżawny, będzie płatny na podstawie wystawionej faktury w terminie zapłaty 14 dni od wystawienia faktury. Faktury będą wystawiane:

- w dniu 29 maja 2020r. w wysokości 500zł

- w ostatnim dniu miesiąca lipca 2020r. pozostałą kwotę

d) Dzierżawca na własny koszt dokona niezbędnych napraw

e) po ustaniu okresu dzierżawy, Dzierżawca zwróci przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2020r. o godzinie 1000 w biurze Kierownika Pracowni Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół w Dowspudzie.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie zastrzega prawo do odwołania przetargu.

8. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać u Kierownika Pracowni Szkolenia Praktycznego  Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie lub telefonicznie 87 5685085.

Dowspuda, dn. 11.02.2020r.

 

 

Ogłoszenie nr 508468-N-2020 z dnia 2020-02-03 r.

Zespół Szkół im. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie: Dostawa drewna opałowego w 2020 roku na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Dowspudzie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej (Zdjęcia)...