OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie przyjmuje oferty na wykonanie usługi związanej ze sprzętem zboża kombajnem z powierzchni 18,44 ha wg poniższego zestawienia:

 • pszenżyto – 12,34 ha w m. Dowspuda
 • owies – 3,50 ha w m. Dowspuda
 • mieszanka zbożowa – 2,60 ha w m. Dowspuda
 1. Termin wykonania usługi przewiduje się na 27.07.2020r. do 20.08.2020r.                        i uzależniony będzie od warunków atmosferycznych zezwalających na wykonanie usługi.
 2. W przypadku uzasadnionym przez wykonawcę, że wykonanie świadczenia usługi rolniczej nie było możliwe w terminie z przyczyn obiektywnych i niezależnych od wykonawcy, tzn. w przypadku sił wyższych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, zamawiający ma prawo przedłużyć termin wykonania świadczenia usługi rolniczej.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, 16-420 Raczki, w sekretariacie Szkoły do dnia 20.07.2020r. do godz.1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2020r. o godz. 1210.
 4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
 • cenę bez podatku VAT (netto)
 • należny podatek VAT
 • cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto)
 1. Jedynym kryterium wyboru oferty spośród ważnych ofert jest najniższa cena brutto.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie posiada w sprzedaży:

 • pszenżyto 7,6 t w cenie 650 zł/t netto
 • mieszanka zbożowa 1,5 t w cenie 800 zł/t netto
 • jęczmień 3,3 t w cenie 800 zł/t netto

                                                                         

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87-5685085

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie 16-420 Raczki ogłasza ustny przetarg na dzierżawę szklarni z przeznaczeniem na szklarniową produkcję warzyw w Dowspudzie.

1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę szklarni o powierzchni 450 m2 na działalność związaną z produkcją warzyw w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

2. Cena wywoławcza za okres dzierżawy wynosi 2 000,- zł brutto.

3. Okres dzierżawy - 02.03.2020r. do 30.09.2020r.                                                                                                               

4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Istotne warunki umowy:

a) szklarnia o powierzchni 450 m2 będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wynajęta na czas określony: od 02.03.2020r. do 30.09.2020r.,

b) Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia szklarni, będącej przedmiotem przetargu, Dzierżawcy w celu prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami Zespołu Szkół w Dowspudzie,

c) czynsz dzierżawny, będzie płatny na podstawie wystawionej faktury w terminie zapłaty 14 dni od wystawienia faktury. Faktury będą wystawiane:

- w dniu 29 maja 2020r. w wysokości 500zł

- w ostatnim dniu miesiąca lipca 2020r. pozostałą kwotę

d) Dzierżawca na własny koszt dokona niezbędnych napraw

e) po ustaniu okresu dzierżawy, Dzierżawca zwróci przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2020r. o godzinie 1000 w biurze Kierownika Pracowni Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół w Dowspudzie.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie zastrzega prawo do odwołania przetargu.

8. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać u Kierownika Pracowni Szkolenia Praktycznego  Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie lub telefonicznie 87 5685085.

Dowspuda, dn. 11.02.2020r.

 

 

Ogłoszenie nr 508468-N-2020 z dnia 2020-02-03 r.

Zespół Szkół im. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie: Dostawa drewna opałowego w 2020 roku na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Dowspudzie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie posiada w sprzedaży:

•  mieszankę zbożową na zielonkę z pow. 3,60 ha

•  trawę z pow. 8,19 ha

Zbiór mieszanki zbożowej oraz trawy we własnym zakresie.

Oferty na zakup z proponowaną ceną za 1 balot należy składać do dnia 18.07.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie,
Dowspuda 10
16-420 Raczki

Otwarcie kopert oraz rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 18.07.2019 r. o godz.10.10 w biurze pracowni Zespołu Szkół w Dowspudzie.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87-5685085

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie przyjmuje oferty na wykonanie usługi związanej ze sprzętem zboża kombajnem z powierzchni 13,47 ha wg poniższego zestawienia:

 • pszenżyto – 7,17 ha w m. Dowspuda
 • jęczmień – 4,84 ha w m. Dowspuda
 • mieszanka zbożowa – 1,46 ha w m. Dowspuda
 1. Termin wykonania usługi przewiduje się na 17.07.2019r. do 20.08.2019r i uzależniony będzie od warunków atmosferycznych zezwalających na wykonanie usługi.
 2. W przypadku uzasadnionym przez wykonawcę, że wykonanie świadczenia usługi rolniczej nie było możliwe w terminie z przyczyn obiektywnych i niezależnych od wykonawcy, tzn. w przypadku sił wyższych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, zamawiający ma prawo przedłużyć termin wykonania świadczenia usługi rolniczej.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, 16-420 Raczki, w sekretariacie Szkoły do dnia 15.07.2019r. do godz.1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2019r. o godz. 1210.
 4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
 • cenę bez podatku VAT (netto)
 • należny podatek VAT
 • cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto)
 1. Jedynym kryterium wyboru oferty spośród ważnych ofert jest najniższa cena brutto.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Ogłoszenie nr 531468-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.

Zespół Szkół im. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie: Dostawa drewna opałowego w 2019 roku na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Dowspudzie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie posiada w sprzedaży:

 • owies 1t
 • mieszanka zbożowa 0,5 t

Oferty prosimy składać do dnia 01.03.2019r. do godz. 1000 w sekretariacie szkoły na adres:

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, Dowspuda 10

16-420 Raczki

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.03.2019r. o godz.1010.

                                                                    

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87-5685085

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie 16-420 Raczki ogłasza ustny przetarg na dzierżawę szklarni z przeznaczeniem na szklarniową produkcję warzyw w Dowspudzie.

1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę szklarni o powierzchni 450 m2 na działalność związaną z produkcją warzyw w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

2. Cena wywoławcza za okres dzierżawy wynosi 2 000,- zł brutto.

3. Okres dzierżawy - 04.03.2019r. do 27.09.2019r.                                                                                                               

4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Istotne warunki umowy:

a) szklarnia o powierzchni 450 m2 będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wynajęta na czas określony: od 04.03.2019r. do 27.09.2019r.,

b) Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia szklarni, będącej przedmiotem przetargu, Dzierżawcy w celu prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami Zespołu Szkół w Dowspudzie,

c) czynsz dzierżawny, będzie płatny na podstawie wystawionej faktury w terminie zapłaty 14 dni od wystawienia faktury. Faktury będą wystawiane:

- w ostatnim dniu miesiąca maja 2019r. w wysokości 500zł

- w ostatnim dniu miesiąca lipca 2019r. pozostałą kwotę

d) Dzierżawca na własny koszt dokona niezbędnych napraw

e) po ustaniu okresu dzierżawy, Dzierżawca zwróci przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2019r. o godzinie 1000 w biurze Kierownika Pracowni Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół w Dowspudzie.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie zastrzega prawo do odwołania przetargu.

8. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać u Kierownika Pracowni Szkolenia Praktycznego  Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie lub telefonicznie 87 5685085.

Dowspuda, dn. 14.02.2019r.