Ogłoszenie nr 531468-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.

Zespół Szkół im. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie: Dostawa drewna opałowego w 2019 roku na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Dowspudzie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie posiada w sprzedaży:

  • owies 1t
  • mieszanka zbożowa 0,5 t

Oferty prosimy składać do dnia 01.03.2019r. do godz. 1000 w sekretariacie szkoły na adres:

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, Dowspuda 10

16-420 Raczki

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.03.2019r. o godz.1010.

                                                                    

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87-5685085

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie 16-420 Raczki ogłasza ustny przetarg na dzierżawę szklarni z przeznaczeniem na szklarniową produkcję warzyw w Dowspudzie.

1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę szklarni o powierzchni 450 m2 na działalność związaną z produkcją warzyw w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

2. Cena wywoławcza za okres dzierżawy wynosi 2 000,- zł brutto.

3. Okres dzierżawy - 04.03.2019r. do 27.09.2019r.                                                                                                               

4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Istotne warunki umowy:

a) szklarnia o powierzchni 450 m2 będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wynajęta na czas określony: od 04.03.2019r. do 27.09.2019r.,

b) Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia szklarni, będącej przedmiotem przetargu, Dzierżawcy w celu prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami Zespołu Szkół w Dowspudzie,

c) czynsz dzierżawny, będzie płatny na podstawie wystawionej faktury w terminie zapłaty 14 dni od wystawienia faktury. Faktury będą wystawiane:

- w ostatnim dniu miesiąca maja 2019r. w wysokości 500zł

- w ostatnim dniu miesiąca lipca 2019r. pozostałą kwotę

d) Dzierżawca na własny koszt dokona niezbędnych napraw

e) po ustaniu okresu dzierżawy, Dzierżawca zwróci przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2019r. o godzinie 1000 w biurze Kierownika Pracowni Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół w Dowspudzie.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie zastrzega prawo do odwołania przetargu.

8. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać u Kierownika Pracowni Szkolenia Praktycznego  Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie lub telefonicznie 87 5685085.

Dowspuda, dn. 14.02.2019r.

 

 

Dowspuda, dnia 19 lutego 2018 r.

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Powiat Suwalski 16-400 Suwałki ul. Świerkowa 60 NIP: 844-20-81-910 Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca, Dowspuda 9 16-420 Raczki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.strona internetowa: www.zsdowspuda.pl Telefon: 87 568 51 03   Faks: 87 568 51 06

 

2. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika, remoncie wejścia głównego i bocznego do budynku szkoły oraz remoncie dwóch klatek schodowych.

2) Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

3) Zamawiający wskazuje, że roboty budowlane będą wykonywane w budynku, w którym prowadzony będzie proces nauczania co oznacza, że należy tak zorganizować roboty aby nie zachodziła konieczność zamykania całego budynku.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Ogłoszenie nr 520316-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

Zespół Szkół im. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie: Dostawa drewna opałowego w 2018 roku na potrzeby kotłowni
Zespołu Szkół w Dowspudzie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Czytaj więcej (Zdjęcia)...