OGŁOSZENIE

Zespół Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie posiada w sprzedaży:

● trawę z pow. 8,90 ha.

Zbiór traw we własnym zakresie.

Oferty na zakup z proponowaną ceną za 1 balot należy składać w siedzibie Zespołu Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, Dowspuda 10, 16-420 Raczki, w sekretariacie Szkoły  do dnia 26.08.2022 r. do godz.10:00.

Otwarcie kopert oraz rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 26.08.2022 r. o godz. 10:10 w biurze Pracowni Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół w Dowspudzie.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu :87 5685085

Dowspuda 23.08.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zespół Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie przyjmuje oferty na wykonanie usługi związanej ze skoszeniem zboża kombajnem z powierzchni 17,24 ha wg poniższego zestawienia:

 • pszenżyto – 6,48 ha w m. Dowspuda
 • jęczmień   –4,88 ha w m. Dowspuda
 • mieszanka zbożowa –5,88 ha w m. Dowspuda
 1. Termin wykonania usługi przewiduje się na 21.07.2022r. do 20.08.2022r.
  i uzależniony będzie od warunków atmosferycznych zezwalających na wykonanie usługi.
 2. W przypadku uzasadnionym przez wykonawcę, że wykonanie świadczenia usługi rolniczej nie było możliwe w terminie z przyczyn obiektywnych i niezależnych od wykonawcy, tzn. w przypadku sił wyższych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, zamawiający ma prawo przedłużyć termin wykonania świadczenia usługi rolniczej.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, 16-420 Raczki, w sekretariacie Szkoły do dnia 20.07.2022r. do godz.1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2022r. o godz. 1210.
 4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
 • cenę bez podatku VAT (netto)
 • należny podatek VAT
 • cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto)
 1. Jedynym kryterium wyboru oferty spośród ważnych ofert jest najniższa cena brutto.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Dowspuda dnia 26 maj 2022r.

 

Informacja z otwarcia ofert

Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa drewna opałowego na potrzeby Zespołu Szkół w Dowspudzie w dniu 26 maja 2022r. odbyła się sesja otwarcia ofert.

Zamawiający na wykonanie zamówienia przeznaczył kwotę  209772,81 zł brutto.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez wykonawcę Usługi Transportowe Handel Turystyka Janusz Józef  Szeraszewicz 16-404 Jeleniewo Sidory 10 z ceną brutto za całość zamówienia 200 956,17 zł.    

 

 

                                                                       Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                       Im. Gen Ludwika M. Paca w Dowspudzie

Dowspuda, 26.05.2022 r.

 

 

Informacja

o wysokości środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zamówienia.

Informuję, że na wykonanie zamówienia pn. Dostawa drewna opałowego na potrzeby Zespołu Szkół w Dowspudzie przeznaczono kwotę 209772, 81 zł brutto.

 

                                                                                                         Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                             w Dowspudzie

Ogłoszenie o sprzedaży trelinki.

Ogłoszenie

z dnia  30 marca 2021roku.

    Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie zaprasza do składania ofert cenowych na : Dostawa drewna opałowego wraz z transportem w 2021 roku na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Dowspudzie w ogólnej ilości 893 mp.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Zamieszczanie ogłoszenia: strona internetowa

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego – Zapytanie ofertowe

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Czytaj więcej (Zdjęcia)...