Zakończenie roku szkolnego w klasach pierwszych
                          Informujemy, iż zakończenie roku szkolnego w klasach pierwszych odbędzie się 26 czerwca 2020 r. na sali gimnastycznej lub na dziedzińcu szkolnym według poniższego zestawienia:
godzina 11.00 - klasa I ahlw
godzina 11.30 - klasa I g ahlw.
                          Bardzo prosimy o zachowanie standardowych środków ostrożności, tj. maseczek oraz rękawiczek. Po odbiór świadectw prosimy o przybycie jednego przedstawiciela rodziny (dziecko lub rodzic).
                         W razie niemożliwości odbioru świadectwa w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość odbioru w terminie późniejszym w sekretariacie szkoły z zachowaniem standardowych środków ostrożności, tj. maseczek oraz rękawiczek.
Osoby, które otrzymały laptopy ze szkoły proszone są o ich zwrot najpóźniej w dniu 26 czerwca 2020 r. 

Wytyczne obowiązujące w czasie egzaminu zawodowego

w Zespole Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

infoWytyczne obowiązujące w czasie egzaminu maturalnego

w Zespole Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Wytyczne CKE MEN i GIS

Uwaga Maturzyści!!!
 
Konsultacje z nauczycielami przed maturą według poniższego grafiku.
 
Matematyka:
środa od 9.50 do 13.35
 
Język angielski
czwartek od 11.00 do 14.25
 
Język polski
piątek od 9.50 do 13.35
 
Konsultacje mogą odbywać się w szkole z zachowaniem szczególnych środków ostrożności lub za pomocą aplikacji Teams.
Szczegóły ustalą nauczyciele prowadzący konsultacje.
 
Dyrekcja

UWAGA!

Nowy harmonogram zjazdów w szkołach dla dorosłych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

UWAGA

Od 25 maja biblioteka czynna w poniedziałki od godz. 10.00 do 14.00

Projekt „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” - rozpoczęty

Powiat Suwalski (beneficjent) wraz z niżej wymienionymi partnerami przedsięwzięcia ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu/operacji pt. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a samorządem Województwa Podlaskiego (Instytucja Pośrednicząca) została podpisana z dniem 30.04.2020 r.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

"Uwaga!!!
Od 18 maja 2020 r. w Technikum pracujemy według planu obowiązującego w II semestrze roku szkolnego. Również od poniedziałku ruszają indywidualne zajęcia z jazdy traktorem.
Od piątku 22 maja 2020 r. zaczynają się także zajęcia praktyczne na Kursach Kwalifikacyjnych oraz w Szkole Policealnej.
Dyrekcja "

Warszawa, 25 kwietnia 2020 r.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty,
maturalnego i zawodowego

 Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

- Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia naegzaminach – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

O przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zaapelowała również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W piśmie do Ministra Edukacji Narodowej z 20 kwietnia 2020 r. prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady napisał: „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”.

 Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Warszawa, 24 kwietnia 2020 roku

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

 Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

 Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Podstawa prawna

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

Drodzy Absolwenci !!!

Ten dzień zawsze miał być wyjątkowy i rzeczywiście taki jest. Może nawet bardziej, niż mogliśmy tego się spodziewać. W pewien sposób, ta trudna i nieoczekiwana sytuacja, sprawiła, że to pożegnanie przejdzie do historii.

Jeszcze tak niedawno witałem Was, nieco onieśmielonych, ale i zaciekawionych, nowych uczniów klas pierwszych. A dzisiaj zwracam się już do Absolwentów naszego technikum. Co prawda w nieplanowanej scenerii, bez udziału społeczności szkolnej, ale z pewnością nie mniej serdecznie.

Pożegnanie w formacie WORD

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice/Opiekunowie
w związku z koniecznością zdalnego nauczania wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, iż w dniach od 10 kwietnia do 26 kwietnia 2020 r. kontynuowane będzie nauczanie zdalne, które nadal będzie się odbywało poprzez platformę e-podręczniki.pl i ewentualnie inne komunikatory wybrane przez nauczycieli. Kontakt z nauczycielami będzie się odbywał poprzez pocztę służbową (kontakt z zakładce).
Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców poszczególnych klas.
Dyrekcja